Gwarancja należytego wykonania umowy


Gwarancja należytego wykonania umowy

W ramach gwarancji należytego wykonania umowy Ergo Hestia zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych.

Treść gwarancji może być dostosowana do indywidualnych wymagań beneficjenta.


Dla kogo?

Gwarancja należytego wykonania umowy jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych, realizujących kontrakty jako wykonawcy lub podwykonawcy.
Korzyści:
Gwarancja należytego wykonania umowy:
pozwala na spełnienie wymogu złożenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych w okresie realizacji kontraktu,
jest łatwiej dostępna niż gwarancje bankowe,
zwiększa wiarygodność finansową wykonawcy i świadczy o wysokiej jakości wykonywanych przez niego robót.